Legislaţie

 • ORDIN 145 (24.03.2017)

  privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 185/2015

  HOTARARE 8 (21.03.2017)

  pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea accesului partial la activitatea profesionala in Romania asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali formati in profesie in unul din celelalte state membre

  HOTARARE 152 (21.03.2017)

  pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare  medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie  medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului  nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,  si a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 55 achizitii (21.03.2017)

  privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale  pentru Achizitii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea  metodologiei de selectie pentru evaluarea ex-ante a documentatiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor -cadru de achizitie publica care intra sub incidenta art. 23  alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie  publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intra sub incidenta art. 25 alin. (2) din anexa la Hotararea  Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului  sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum si pentru stabilirea modului de interactiune cu autoritatile/entitatile contractante verificate

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 244 (21.03.2017)

  privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului  sanatatii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din  sectorul sanitar

  ORDIN_ADMINISTRATIE_PUBLICA_269 (21.03.2017)

   privind obligatia de a asigura stocuri adecvate si continue de medicamente

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 272 (21.03.2017)

   privind obligatia de a asigura stocuri adecvate si continue de medicamente

  DECIZIE 5 (10.03.2017)

  pentru stabilirea procedurii de consultare a dosarelor  disciplinare aflate pe rolul si in arhiva Comisiei superioare de disciplina a Colegiului Medicilor din Romania

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 398 (10.03.2017)

  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor  publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice

  ORDIN 110 (06.03.2017)

  privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor  specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative